top of page

PRIVACY POLICY
 

www.karolinajarmalyte.com website, managed by Karolina Jarmalytė, operates according to the individual activity certificate no. The 721907 Privacy Policy applies when a person provides their personal information to the Company through the www.karolinajarmalyte.com website.


This privacy policy governs the basic principles and procedures for the collection, processing, and storage of personal data of the karolinajarmalyte.com e-shop and its customer. 

 

By providing your personal data in the e-shop, you agree that www.karolinajarmalyte.com will manage and process them for the purposes, means, and procedures provided for in this Privacy Policy and legislation.

When processing personal data, karolinajarmalyte.com follows the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania.

By shopping in the e-shop, you confirm that you are over 18 years of age and are active, you take full responsibility for the means of payment used to fulfill the order, the information provided about your personal data, the information provided for the shipment of goods. Persons under the age of 18 / persons with reduced mobility can only place an order with the knowledge, consent, and supervision of their parents/guardians. When placing an order, these conditions are confirmed, and the person's parents/guardians are responsible for the submitted order.

Personal data on the website www.karolinajarmalyte.com is collected for the following purposes:

To fulfill your online order (for processing the submitted order and delivery of the ordered goods). Personal data related to the execution of payment may be transmitted to payment intermediaries for the purpose of execution of payments. Data collected for order processing and execution: person's name, surname, postal address, e-mail. email address, mobile phone number, information about ordered products, order history, detailed information about your purchases, payment information, payment history.  Data is stored for 3 years unless the law provides for a longer retention period for such data. We need this information to fulfill your order at www.karolinajarmalyte.com.

 

For direct marketing purposes, you subscribe to the www.karolinajarmalyte.com newsletter and submit an email. email address, you can opt-out of marketing communications at any time. You can do this by contacting us via email. email hellojarmalyte@gmail.com

 

Personal data is collected only from the data subject himself. You warrant that you will provide www.karolinajarmalyte.com with accurate and correct personal information and will not provide third party information.

The personal data provided by you are processed only in accordance with the criteria (grounds) for lawful processing of personal data established by law and only for the purposes for which the data were obtained.

Personal data is processed in accordance with your consent to the processing of this data. By submitting both inquiries and subscribing to the karolianajarmalyte.com newsletter, you consent to the processing of this personal data for the purposes set out in this Policy. You have the right to withdraw your consent at any time by notifying karolinajarmalyte.com by email.

The personal data you provide will not be passed on to third parties unless the data is passed on to payment intermediaries to fulfill your order.

The personal data you provide will be kept for no longer than required by the purposes of the processing. Personal data is processed for direct marketing purposes for 3 years. 

 

You have the right to request that www.karolinajarmalyte.com allow access to your personal data and correct or delete them, or restrict the processing of data, or the right not to consent to the processing of data, as well as the right to data portability. You also have the right to lodge a complaint with the State Data Protection Inspectorate if you believe that your personal data is being processed in breach of the requirements of personal data protection legislation.

All notifications related to the processing of personal data are submitted by e-mail. email hellojarmalyte@gmail.com. The answer to your request or claim will be provided within 10 days. from the date of receipt of the notice by sending it to you by e-mail.

www.karolinajarmalyte.com has the right to unilaterally change the terms of the Privacy Policy. Notification of changes on the website www.karolinajarmalyte.com

Further use of the www.karolinajarmalyte.com website and services mean compliance with these rules. All disagreements and disputes shall be settled through negotiations. If no agreement is reached, disputes shall be settled in accordance with the laws of the Republic of Lithuania.

PRIVATUMO POLITIKA

Karolinajarmalyte.com, valdoma Karolinos Jarmalytės kuri vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą  Nr. 721907 privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per www.karolinajarmalyte.com internetinę svetainę pateikia bendrovei savo asmens duomenis.


Ši privatumo politika reglamentuoja karolinajarmalyte.com elektroninės parduotuvės ir jos kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.karolinajarmalyte.com juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Tvarkydama asmens duomenis karolinajarmalyte.com vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Apsipirkdami elektroninėje parduotuvėje Jūs patvirtinante, kad esate vyresnis nei 18 metų amžiaus ir esate veiksnus, prisiimate visą atsakomybę už užsakymui įvykdyti panaudotas mokėjimo priemones, pateiktą informaciją apie savo asmens duomenis, nurodytą informaciją prekių siuntimui. Jaunesni asmenys nei 18 metų / riboto veiksnumo asmenys užsakymą gali vykdyti tik su tėvų / globėjų žinia, sutikimu ir priežiūra. Pateikiant užsakymą šios sąlygos yra patvirtinamos, už pateiktą užsakymą atsakomybę prisiima asmens tevai / globėjai.

Asmens duomenys internetinėje svetainėje www.karolinajarmalyte.com renkami šiais tikslais:

Jūsų internetiniam užsakymui įvykdyti (pateikto užsakymo apdorojimui ir užsakytų prekių pristatymui).

Asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams, siekiant mokėjimų įvykdymo. Užsakymo apdorojimui ir įvykdymui renkami duomenys:  asmens vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, informacija apie užsakytus produktus, užsakymų istorija, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija.

 

Duomenis saugomi 3 metus, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

Šie duomenys mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti Jūsų www.karolinajarmalyte.com pateiktą užsakymą.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jums užsisakant www.karolinajarmalyte.com naujienlaiškį ir pateikiant el. pašto adresą, Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų. Tai galite padaryti susisiekę el. paštu hellojarmalyte@gmail.com

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite mijo.lt tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Tiek pateikdami užklausas, tiek užsakę karolianajarmalyte.com naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, informuodami karolinajarmalyte.com elektroniniu paštu pateiktu pranešimu.

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami, išskyrus atvejus kai duomenys yra perduodami mokėjimo tarpininkams, jūsų pateiktam užsakymui įvykdyti.

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 3 metus.

Jūs turite teisę prašyti, kad karolinajarmalyte.com leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu hellojarmalyte@gmail.com. Atsakymas Jums į užklausą ar pretenziją bus pateikiamas per 10 d.d. nuo pranešimo gavimo dienos, jį išsiunčiant jums elektroniniu paštu.

karolinajarmalyte.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešant tinklapyje www.karolinajarmalyte.com

Tolimesnis naudojimasis www.karolinajarmalyte.com tinklapiu ir paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

bottom of page